Projekt „Zostań kreatywnym przedsiębiorcą" skierowany jest do 60 osób

(30 w ramach każdej edycji), które są:

 

·         Studentami/kami - osoba kształcąca się na studiach wyższych , tj. studiach pierwszego stopnia, drugiego stopnia, bądź jednolitych studiach magisterskich, prowadzonych przez uczelnię uprawnioną do ich prowadzenia (Ustawa z dn. 27.07.2005 r. Prawo o Szkolnictwie Wyższym);


·         Absolwentami/kami - osoby w okresie 12 miesięcy od daty ukończenia studiów wyższych, tj. od dnia określonego w dyplomie ukończenia studiów wyższych;


·         Pracownikami/czkami naukowymi - specjalista z określonej dziedziny nauki pracujący na stanowisku naukowym lub naukowo-dydaktycznym na uczelni, w jednostce naukowej, instytucie badawczym;


·         Doktorantami/kami - uczestnik studiów doktoranckich;


uczelni wyższych z terenu województwa mazowieckiego, którzy chcą otworzyć działalność gospodarczą typu spin-off lub spin-out;

 

a także:

·         w chwili przystępowania do Projektu są osobami nieaktywnymi zawodowo;

·         są osobami, która z własnej inicjatywy są zainteresowane przygotowaniem się do założenia i prowadzenia działalności gospodarczej typu spin off/out.

 

Zachęcamy do udziału przede wszystkim kobiety oraz osoby niepełnosprawne, które będziemy traktować priorytetowo!