Formularz Rekrutacyjny do udziału w projekcie
„Zostań kreatywnym przedsiębiorcą"

 

realizowanym w ramach Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki,

Działanie 8.2 Transfer wiedzy,
Poddziałanie 8.2.1 Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Prosimy o wypełnienie wszystkich pól Formularza Rekrutacyjnego. Poniższe informacje są wymagane do weryfikacji formalnej możliwości wzięcia udziału w projekcie. Zastrzegamy, że w przypadku dużej liczby zainteresowanych, zgłoszenia, w których wystąpią braki danych będą odrzucane. Wypełniony i podpisany Formularz Rekrutacyjny należy przesłać do Biura Projektu:

 • za pomocą formularza online zamieszczonego na stronie Projektu: www.kreatywnyprzedsiebiorca.vizja.pl
 • pocztą na adres: Biuro Projektu „Zostań kreatywnym przedsiębiorcą", Wyższa Szkoła Technologii Informatycznych, ul. Pawia 55, 01-030 Warszawa (liczy się data wpływu do biura)
 • dostarczyć osobiście: Biuro Projektu „Zostań kreatywnym przedsiębiorcą", Wyższa Szkoła Technologii Informatycznych, ul. Pawia 55, 01-030 Warszawa pok. 219 e - w godzinach pracy Biura tj. 10:00 - 15:00
DANE KANDYDATÓW/TEK
(proszę uzupełnić poniższe dane i zaznaczyć wybrane odpowiedzi)
1. Imię (imiona):
2. Nazwisko:
3. Płeć:
4. Pesel:
5. Wiek (w latach):
6. Czy jest Pan/Pani osobą niepełnosprawną?
7. Wykształcenie:
8. Opieka na dziećmi do lat 7 lub nad osobą zależną:
DANE KONTAKTOWE – ADRES ZAMELDOWANIA
(proszę uzupełnić poniższe dane i zaznaczyć wybrane odpowiedzi)
9. Ulica:
10. Nr domu:
11. Nr lokalu:
12. Miejscowość:
13. Obszar:
14. Kod pocztowy:
15. Województwo:
16. Powiat:
17. Gmina:
18. Telefon kontaktowy:
19. Adres poczty elektronicznej (e-mail):
Dane kontaktowe / adres zamieszkania
(zgodnie z art. 25 KC - miejsce przebywania z zamiarem stałego pobytu) Wypełnić, jeśli inne niż miejsce zameldowania)
20. Ulica:
21. Nr domu:
22. Nr lokalu:
23. Miejscowość:
24. Obszar:
25. Kod pocztowy:
26. Województwo:
27. Powiat:
27. Gmina:
Status kandydata/tki 29. Jestem:
30. STATUS NA RYNKU PRACY W MOMENCIE PRZYSTĄPIENIA DO PROJEKTU
(proszę uzupełnić poniższe dane i zaznaczyć właściwą odpowiedź)

Oznacza osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, niezatrudniającą pracowników

Oznacza osobę zatrudnioną w rozumieniu Kodeksu Pracy, w szczególności pozostającą w stosunku pracy na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania oraz spółdzielczej umowy o pracę oraz Kodeksu Cywilnego, w szczególności w zakresie umów cywilnoprawnych

Oznacza osobę pracującą w przedsiębiorstwie zatrudniającym mniej niż 10 pracowników

Oznacza osobę pracującą w przedsiębiorstwie zatrudniającym od 10 do 249 pracowników

Oznacza osobę pracującą w przedsiębiorstwie zatrudniającym co najmniej 250 pracowników

31. DANE DOTYCZĄCE MIEJSCA NAUKI/PRACY
(proszę uzupełnić poniższe dane)
Wypełnia tylko pracownik naukowy:
Nazwa jednostki naukowej/Uczelni:
Specjalizacja/Kierunek:
Stanowisko:
Staż pracy naukowej, naukowo-dydaktycznej:
Wypełnia tylko doktorant:
Nazwa i adres uczelni:
Kierunek:
Numer legitymacji doktoranckiej:
Rok rozpoczęcia:
Planowany rok ukończenia:
Wypełnia tylko absolwent uczelni wyższej:
Nazwa i adres uczelni:
Kierunek:
Numer dyplomu:
Rok rozpoczęcia:
Data ukończenia:
Wypełnia tylko student:
Nazwa i adres uczelni:
Kierunek:
Nr legitymacji studenckiej:
Rok rozpoczęcia:
Planowany rok ukończenia:
CHCĘ ZAŁOŻYĆ FIRMĘ!

(Poniższe pytania służą zbadaniu motywacji do udziału w projekcie, stopnia determinacji do założenia własnej firmy oraz oceny pomysłu na biznes)

32. Czy chciałbyś/abyś zdobyć wiedzę na temat zakładania firmy typu spin out/spin off?

33. Czy po zakończeniu wsparcia szkoleniowego i doradczego w ramach projektu "Zostań kreatywnym przedsiębiorcą" zamierzasz rozpocząć działalność gospodarczą typu spin off/out?

34. Proszę o przedstawienie swojego pomysłu na działalność gospodarczą.

Pytania pomocnicze: Na czym będzie polegać główna działalność Twojej firmy? Na czym polega innowacyjność Twojego produktu lub usługi? Na jaką potrzebę odpowiada, jaki problem rozwiązuje? Jakie są realne mocne i słabe strony pomysłu? Kto jest autorem zastosowanych rozwiązań? Jak będzie wyglądać dystrybucja? Czy zostały podjęte kroki realizacji projektu? Jeśli tak, to jakie?

35. Czy planowana przez Ciebie firma będzie bazowała na wiedzy zdobytej podczas toku studiów?

Jeśli tak, opisz jakie kompetencje zdobyte podczas studiów/pracy naukowej zamierzasz wykorzystać w działalności gospodarczej.

36. W jakiej branży planujesz prowadzić działalność gospodarczą?

37. Proszę o zaprezentowanie wyników prac: dyplomowych – I lub II stopnia, doktorskich, projektowych, pomysłu na produkt lub usługę, które mogą prowadzić do utworzenia firmy, kreowania usług lub produktu.

Opisz wynik prac badawczych, które mogą stanowić przedmiot komercjalizacji.

38. Do jakiej grupy/ jakich grup skierowana będzie oferta firmy? Kto będzie jej klientami?

39. Czy zbadałeś/łaś kto jest konkurentem planowanej przez Ciebie firmy?

Jeśli tak, wymień 3 firmy z konkurencji bezpośredniej i 2 z pośredniej.

40. Proszę uzasadnić chęć uczestnictwa w projekcie

(proszę wskazać kluczowe powody, dla których chcesz przystąpić do projektu, ze wskazaniem aktywności w sferze nauki i własnych osiągnięć naukowych mogących podlegać komercjalizacji, oraz wskazać, co motywuje Cię do uczestnictwa w projekcie.)

41. Źródło informacji o Projekcie „Zostań kreatywnym przedsiębiorcą”:

OŚWIADCZENIA
(Poniższe oświadczenia służą zweryfikowaniu kwalifikowalności Kandydatów/tek do udziału w projekcie.)
Oświadczam, że:
 • na dzień przystąpienia do projektu jestem osobą nieaktywną zawodowo (5)
 • zostałem/am poinformowany/a, że projekt „Zostań kreatywnym przedsiębiorcą” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Oświadczam, że:
 • zapoznałem/łam się z zasadami udziału w ww. projekcie, zawartymi w "Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa w projekcie" i deklaruję chęć uczestnictwa w projekcie,
 • wyrażam zgodę na udział w badaniach ankietowych, które odbędą się w trakcie trwania projektu.
Oświadczam, że wyrażam zgodę na wprowadzenie moich danych osobowych do systemu PEFS, którego celem jest gromadzenie informacji na temat osób i instytucji korzystających ze wsparcia w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, oraz określenie efektywności realizowanych zadań w procesie badań ewaluacyjnych.

Oświadczenie kandydata/tki projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zbieranych na potrzeby rekrutacji uczestników do projektu pt. „Zostań kreatywnym przedsiębiorcą” realizowanego w ramach Podziałania 8.2.1. PO KL, nr umowy UDA – POKL.08.02.01-14-115/10-00 zgodnie z Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. nr 101, poz. 926 ze zm.) do celów związanych z rekrutacją uczestników projektu.

Oświadczam, iż przyjmuję do wiadomości, że:

 1. administratorem tak zebranych danych osobowych jest Minister Rozwoju Regionalnego pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa
 2. moje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu udzielenia wsparcia, realizacji projektu „Zostań kreatywnym przedsiębiorcą”, ewaluacji, kontroli, monitoringu i sprawozdawczości w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki;
 3. moje dane osobowe mogą zostać udostępnione innym podmiotom wyłącznie w celu udzielenia wsparcia, realizacji projektu „Zostań kreatywnym przedsiębiorcą”, ewaluacji, kontroli, monitoringu i sprawozdawczości w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki;
 4. podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości udzielenia wsparcia w ramach projektu;
 5. mam prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.
Prawdziwość informacji zawartych w Formularzu Rekrutacyjnym potwierdzam własnoręcznym podpisem i jednocześnie jestem świadomy/a, że Wyższa Szkoła Technologii Informatycznych ma prawo dochodzić swych roszczeń na drodze powództwa cywilnego w przypadku podania przeze mnie informacji i/lub oświadczeń niezgodnych z prawdą.

1osoba kształcąca się na studiach wyższych , tj. studiach pierwszego stopnia, drugiego stopnia, bądź jednolitych studiach magisterskich, prowadzonych przez uczelnię uprawnioną do ich prowadzenia (Ustawa z dn. 27.07.2005 r. Prawo o Szkolnictwie Wyższym)

2osoby w okresie 12 miesięcy od daty ukończenia studiów wyższych, tj. od dnia określonego w dyplomie ukończenia studiów wyższych

3uczestnik studiów doktoranckich

4specjalista z określonej dziedziny nauki pracujący na stanowisku naukowym lub naukowo-dydaktycznym na uczelni, w jednostce naukowej, instytucie badawczym

5Osoba pozostająca bez zatrudnienia (osoba w wieku 15–64 lata, niezatrudniona, niewykonująca innej pracy zarobkowej, zdolna i gotowa do podjęcia zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w co najmniej połowie wymiaru czasu pracy), która jednocześnie nie zalicza się do kategorii bezrobotni. Osoba, która zawiesiła działalność gospodarczą (ale jej nie wyrejestrowała) funkcjonuje jako podmiot gospodarczy i w związku z powyższym nie może być traktowana jako osoba nieaktywna zawodowo.

6Firma typu spin-off - nowe przedsiębiorstwo, które zostało założone przez co najmniej jednego pracownika instytucji naukowej lub badawczej albo studenta bądź absolwenta Uczelni w celu komercjalizacji innowacyjnych pomysłów (wiedzy) lub technologii. Przedsiębiorstwo spin-off jest zwykle niezależne osobowo i kapitałowo od swojej Uczelni jednak często z nią współpracuje na zasadach rynkowych. Firma typu spin-out - nowe przedsiębiorstwo, które zostało założone przez co najmniej jednego pracownika instytucji naukowej lub badawczej albo studenta bądź absolwenta Uczelni oraz Uczelnię lub jednostkę organizacyjną Uczelni powołaną do komercjalizacji dóbr intelektualnych Uczelni w celu komercjalizacji innowacyjnych pomysłów (wiedzy) lub technologii. Przedsiębiorstwo spin-out jest zwykle powiązane osobowo i kapitałowo z Uczelnią, co w konsekwencji oznacza bliską współpracę obu stron.

Dziękujemy za zainteresowanie projektem.

Rekrutacja została zakończona.