Zapraszamy osoby fizyczne oraz prowadzące działalność gospodarczą do składania ofert na osobiste przeprowadzenie zajęć szkoleniowych z zakresu marketingu

1. Wiadomości ogólne o projekcie:

Zamówienie realizowane jest przez Wyższą Szkołę Technologii Informatycznych w ramach projektu: „Zostań kreatywnym przedsiębiorcą" na podstawie umowy nr UDA-POKL.08.02.01-14-115/10-00 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, priorytet VIII Regionalne Kadry Gospodarki. Działanie 8.2. Transfer Wiedzy. Poddziałanie 8.2.1 Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw.

2. Zamawiający:
Wyższa Szkoła Technologii Informatycznych, ul. Pawia 55, 01-030 Warszawa

3. Tryb udzielenia zamówienia:

a) Do niniejszego postępowania nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo Zamówień Publicznych.

b) Postępowanie prowadzone jest w formie rozeznania rynku - procedury określonej w dokumencie „Wytyczne w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki".

 

Zapraszamy do składania ofert trenerów/ki, którzy/re posiadają wiedzę i doświadczenie z zakresu:

-      Marketingu - marketing mix, e-marketing, wprowadzenie produktu/usługi na rynek, badania, prognozy i proces sprzedaży, strategia marketingowa,  budowanie marki, system identyfikacji wizualnej,

 

W szkoleniach udział weźmie 30 Uczestników/czek projektu. Uczestnicy/czki podzieleni zostaną na dwie grupy po ok. 15 osób. Każdy z Uczestników/czek weźmie udział w 16 h szkoleniu. Szkolenia będą odbywać się w weekendy - dla I grupy 12-13 stycznia 2013 r., dla II grupy 19-20 stycznia 2013 r. Uczestnikami projektu są: studenci, absolwenci, doktoranci i pracownicy naukowi.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

a)      Termin realizacji: 12-13 stycznia 2013 r., 19-20 stycznia 2013 r.

b)      Miejsce realizacji: Wyższa Szkoła Technologii Informatycznych

c)       Ilość grup szkoleniowych: 2 grupy liczące po 15 osób, łączna liczba Uczestników/czek 30 osób

 

Warunki realizacji zamówienia:
Do składania ofert zapraszamy osoby, które spełniają poniższe kryteria:

a)      Posiadają minimum dwuletnie doświadczenie zawodowe w wymienionym obszarze;

b)      Posiadają doświadczenie w pracy z osobami zakładającymi bądź zamierzającymi założyć własną działalność gospodarczą;

c)       Posiadają niezbędne przygotowanie (wykształcenie lub/i doświadczenie praktyczne) do prowadzenia szkoleń z powyższych tematów;

d)      Posiadają doświadczenie w pracy z osobami niepełnosprawnymi;

e)      Są komunikatywne, elastyczne, dyspozycyjne;

 

Osoby zainteresowane współpracą prosimy o przesłanie do 14 grudnia 2012 r. oferty, tj.:

  1. CV zawierające klauzulę „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r Nr 101,poz.926 z póź. zmianami)"
  2. Propozycja wynagrodzenia (brutto) za przeprowadzenie szkolenia (z uwzględnieniem przygotowania ww. materiałów) w postaci stawki za godzinę pracy trenerskiej (60 min).
  3. Propozycja programu szkolenia zawierającego proponowane metody szkolenioweW przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt:

-          Aleksandra Mundzik   kreatywnyprzedsiebiorca@vizja.pl

 

 

Zastrzegamy sobie możliwość skontaktowania się z wybranymi trenerami/kami. Zamawiający zastrzega sobie również prawo do negocjacji warunków po wyborze oferty oraz rezygnacji z zamówienia bez podania przyczyny

< wróć do listy aktualności