Wyższa Szkoła Technologii Informatycznych w ramach rozeznania rynku zaprasza osoby fizyczne oraz osoby prowadzące działalność gospodarczą do składania ofert w celu wyłonienia wykonawców na przeprowadzenie doradztwa indywidualnego.

1.       Wiadomości ogólne o projekcie:

Zamówienie realizowane jest przez Wyższą Szkołę Technologii Informatycznych w ramach projektu: „Zostań kreatywnym przedsiębiorcą" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, nr umowy o dofinansowanie realizacji projektu POKL.08.02.01-14-115/10-003.

 

2. Zamawiający:
Wyższa Szkoła Technologii Informatycznych, ul. Pawia 55, 01-030 Warszawa

 

3. Tryb udzielenia zamówienia:

a) Do niniejszego postępowania nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo Zamówień Publicznych.

b) Postępowanie prowadzone jest w formie rozeznania rynku - procedury określonej w dokumencie „Wytyczne w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki".

 

4. Termin wykonania zamówienia

Termin realizacji zamówienia - styczeń 2013 r. - maj 2013 r. Dokładna data rozpoczęcia doradztwa zostanie uzgodniona przed podpisaniem umowy.

 

 

Zapraszamy do składania ofert doradców/czynie, którzy/re posiadają wiedzę i doświadczenie z poniżej wymienionych zakresów:

 

 • POZYSKIWANIE FINANSOWANIA ZEWNĘTRZNEGO/SEED CAPITAL - pozyskanie finansowania zewnętrznego na wdrożenie pomysłu biznesowego, kapitał zalążkowy, aniołowie biznesu, dotacje
 • PRAWNYCH ASPEKTÓW PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ - wybór formy prawnej, wybór sposobu opodatkowania, opracowanie niezbędnych dokumentów (wpis do KRS, umowa spółki, wzory umów, regulaminy itd.), przygotowanie wzorów umów, regulaminów, konstruowanie i zawieranie umów
 • MARKETINGU, PROMOCJI - analiza rynku, analiza konkurencji, sformułowanie optymalnego modelu biznesowego, opracowanie wstępnej strategii marketingowej, wybór optymalnych metod promocji, przeprowadzenie pilotażowych działań promocyjnych, przygotowanie metodologii przeprowadzenia testów rynkowych i/lub badań marketingowych zarówno ilościowych jak jakościowych a także pilotażowe przeprowadzenie takich testów/badań. A także opracowywanie produktu oraz strategii jego dystrybucji, przygotowanie strategii ceny, reklama i informacja o produkcie, doradztwo w zakresie opracowania strategii kampanii promocyjnej
 • BIZNESPLANU - przygotowanie dokumentu zawierającego podstawowe elementy składające się na biznesplan
 • PRAWO WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ - prawo własności przemysłowej, prawa autorskie, ochrona dla własności intelektualnej, własność intelektualna osób trzecich
 • E-BIZNES - prowadzenie działalności w Internecie, księgowość online i badania marketingowe w Internecie, Google Analitics, Google Apps oraz CRM

 

 


Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

a)      Czas trwania: liczba godzin doradztwa uzależniona jest od zainteresowania danym obszarem merytorycznym doradztwa 30 Uczestników/czek projektu, każdej/mu Uczestniczce/kowi Projektu przysługują 4 h doradztwa indywidualnego;

b)      Każdy z wyłonionych ekspertów będzie widniał w bazie ekspertów dostępnej na stronie internetowej projektu, do której mają dostęp Uczestnicy/czki projektu. W bazie będą widoczne dane takie jak: imię i nazwisko eksperta/tki, zdjęcie, adres e-mail oraz opis świadczonego doradztwa wraz z krótką notką biograficzną i zdjęciem;

c)       Uczestnicy/czki mailowo zgłaszają chęć skorzystania z doradztwa wraz z opisem swego problemu do danej/go ekspertki/a, która/y zadecyduje, czy jest w stanie udzielić porady w wybranej dziedzinie;

d)      Uczestnicy/czki wraz z ekspertem/ką wspólnie ustalają termin spotkania, który nie powinien przekraczać 10 dni roboczych od zgłoszenia się przez Uczestnika/czkę.

e)      Jeśli spotkanie zostanie anulowane w dniu zaplanowanego spotkania przez eksperta/kę, ma on/a obowiązek ustalenia dogodnego terminu dla siebie i Uczestnika/czki, nie później niż w ciągu 5 dni roboczych od anulowanego spotkania;

f)       Ekspert/tka będzie zobowiązany do prowadzenia dokumentacji związanej z prowadzonym dla Uczestników projektu doradztwem

 

Warunki realizacji zamówienia:
Do składania ofert zapraszamy osoby, które spełniają poniższe kryteria:

a)      Posiadają minimum dwuletnie doświadczenie zawodowe w jednym z wyżej wymienionych obszarów;

b)      Posiadają doświadczenie w pracy z osobami zakładającymi bądź zamierzającymi założyć własną działalność gospodarczą;

c)       Posiadają niezbędne przygotowanie (wykształcenie lub/i doświadczenie praktyczne) do prowadzenia doradztwa z powyższych tematów;

d)      Posiadają doświadczenie w pracy z osobami niepełnosprawnymi;

e)      Są komunikatywne, elastyczne, dyspozycyjne;

 

Osoby zainteresowane współpracą prosimy o przesłanie do 10 grudnia 2012 r. oferty, tj.:

 1. CV zawierające klauzulę „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r Nr 101,poz.926 z póź. zmianami)"
 2. Informacja o dziedzinie, w ramach której ekspert/tka chciałby/aby prowadzić doradztwo indywidualne
 3. Wykaz przeprowadzonego doradztwa w wybranej dziedzinie
 4. Propozycja wynagrodzenia za przeprowadzenie szkolenia (z uwzględnieniem przygotowania ww. materiałów) w postaci stawki za godzinę pracy trenerskiej (60 min).
 5. Opis usługi doradczej
 6. Zdjęcie w formacie .jpg
 7. Notkę biograficzną (max. 5 zdań)

 

Kryteria oceny ofert:

Zamawiający dokona oceny i porównania ofert pod względem cenowym, biorąc pod uwagę, aby cena oferty nie przekroczyła wartości zamówienia określonej w budżecie Projektu.    

Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty w oparciu o następujące kryterium:

Cena oferty - 60%
Doświadczenie w prowadzeniu doradztwa  - 40%

W cenie należy uwzględnić wartość usługi brutto.

W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt:

-          Aleksandra Mundzik  kreatywnyprzedsiebiorca@vizja.pl

 

Zastrzegamy sobie możliwość skontaktowania się z wybranymi trenerami/kami. Zamawiający zastrzega sobie również prawo do negocjacji warunków po wyborze oferty oraz rezygnacji z zamówienia bez podania przyczyny

< wróć do listy aktualności